Nederlands English 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN
Intermediair Beumer B.V.
KVK 040 66742 / 2017

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna “de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, prijsopgaven en aangegane overeenkomsten, zowel van levering van zaken als het verrichten van werkzaamheden van Intermediair Beumer B.V. (ook uit name van zijn handelsnamen “IB-pompen” en “Pump Contact”) (hierna “opdrachtnemer”) aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna “opdrachtgever”).
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever”, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Als ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, waaronder mede de inkoopvoorwaarden worden verstaan, binden deze de opdrachtnemer niet, tenzij deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard of als de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet hieraan niets af.
5. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van enige opdrachtgever, c.q. derde prevaleren deze voorwaarden.
6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van goederen, diensten, adviezen en werkzaamheden.
Artikel 2 : Offertes
1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard kan worden beschouwd.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
Wij behouden ons ook de uit het intellectuele - en industriële eigendom voortvloeiende rechten voor.
3. Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden, bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die aan het doen van onze offerte verbonden waren (daar horen ook de kosten voor het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen bij), bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Artikel 3 : Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.
2. De opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.
3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de opdrachtgever van mening dat dit niet zo is, dan moet deze ons dit binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten.
4. Indien wij een opdracht gezien de aard of omvang van de opdracht niet schriftelijk bevestigen doch tot levering overgaan zonder bevestigen, geldt de factuur als opdracht bevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
6. De opdrachtgever is bij of na het aangaan van de overeenkomst op verzoek daartoe van de opdrachtnemer gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is de opdrachtnemer gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
Artikel 4 : Adviezen, ontwerpen en materialen
1. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van de opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4. De opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als de opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5 : Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
Artikel 6 : Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft de opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden uit te laten voeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Als door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 7 : Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als de partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdrachten de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. Wanneer door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening. De opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Artikel 8 : Prijzen & tarieven
1. Onze prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - exclusief verpakking, kosten voor transport, reis- en verblijfkosten en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.
3. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 9 : Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld. In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken ‘Ex works’ conform Incoterms 2010; het risico van de zaak gaat over op het moment dat de opdrachtnemer deze ter beschikking stelt van de opdrachtgever. Verder zijn de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Tenzij de opdrachtgever zelf voor een expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Verzoekt een opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
5. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De opdrachtgever moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om - naar onze keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Als de opdrachtgever zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
Artikel 10 : Afname
1. De opdrachtgever is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer)door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als dag van levering.
Artikel 11 : Transport / risico
1. De verpakking van door opdrachtnemer af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van vakmanschap en handelsgebruik.
2. Transport c.q. verzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De wijze van transport c.q. verzending wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, door opdracht nemer op zo goedkoop mogelijke wijze bepaald.
Artikel 12 : Montage / Installatie / Reparatie
1. Voor zover de opdrachtgever de door de opdrachtnemer geleverde goederen zelf installeert / monteert / repareert of laat installeren / monteren/ repareren is de opdrachtgever gehouden de installatie / montage / reparatie te laten plaats vinden conform de daartoe aangegeven instructies van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever wederverkoper is, is de opdrachtgever gehouden deze verplichting als een derden beding op te leggen aan haar opdrachtgevers.
2. Indien en zover de opdrachtgever onverhoopt geen instructies van opdrachtnemer heeft ontvangen bij de levering, is de wederverkoper gehouden deze instructies op te vragen bij de opdrachtnemer, voordat de wederverkoper overgaat tot installatie / montage / reparatie van de geleverde goederen.
Artikel 13 : Reclame door opdrachtgever
1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De opdrachtgever moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken.
2. Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de opdrachtgever (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. De opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als: a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en / of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; b. de opdrachtgever ons geen / onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet; e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 6 maanden sinds de levertijd is verstreken.
5. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
6. Retournering van het geleverd kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden. In geval van retourzending van goederen die zijn gebruikt in of voor het verpompen van corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, dienen deze duidelijk te zijn gemerkt met een specificatie van de vloeistof en een waarschuwing.
7. De opdrachtgever/wederverkoper heeft geen recht op retentie.
Artikel 14 : Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken en verrichte werkzaamheden niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze: a. (kosteloos) herstel van gebreken; b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; d. een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. Tevens vervalt elke aansprakelijkheid bij gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud, onjuiste montage of foutieve reparatie door de opdrachtgever of van wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zijn uitgevoerd.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vervolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.
6. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
7. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op het product aangebrachte serienummer onleesbaar is.
8. Ten aanzien van door de opdrachtnemer geleverde producten, niet zijnde producten van opdrachtnemer, wordt niet meer garantie gegeven dan aan opdrachtnemer door haar toeleverancier wordt gegeven.
Artikel 15 : Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de opdrachtgever de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen aan ons overdragen.
4. Als ten gevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de opdrachtgever voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de opdrachtgever na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op ons verzoek, meteen ter inzage te tonen.
Artikel 16 : Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
2. Als de opdrachtgever niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, de nakoming van al onze verbintenissen met de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van opdrachtnemer, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (inclusief de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. Opdrachtnemer kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
Artikel 17 : Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 18 : Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19 : Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in onze vestigingsplaats.
Intermediair Beumer B.V. , 01-06- 2017